/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Hlavná ponuka
Užitočné informácie
Kúpiť
Predať
Užitočné odkazy
À propos de Via Mobilis
Dobrý deň, prihláste sa
  Vložte inzerát zadarmo
Moje zóny

VOP

Cieľom týchto Všeobecných obchodných podmienok je stanovenie všeobecných podmienok, za ktorých VIA MOBILIS SAS (VIA MOBILIS), spoločnosť s ručením obmedzeným s kapitálov v hodnote 55 000 €, ktorá bola pod číslom B 408 901 916 zapísaná do obchodného registra v meste Mirecourt a sídli na adrese: Le moulin Collot 88500 Ambacourt France, edičná spoločnosť webov www.via-mobilis.fr, www.Europa-Kamiony.com, www.Europa-Stavebne-Stroje.com, www.Europa-Manipulacna-Technika, www.Europa-Polnohospodarske-Stroje.com, dáva používateľovi k dispozícii platenú službu na umiestňovanie inzerátov (ďalej len „služba“) na uvedených weboch.
1. Vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami
Služba bude používateľovi poskytnutá, len ak bude súhlasiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Používateľ teda vyhlasuje a uznáva, že si tieto Všeobecné podmienky prečítal. Za vyjadrenie súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami sa považuje už samotné používanie tejto služby. Služba je určená výhradne osobám, ktoré sú právne spôsobilé uzatvárať zmluvy podľa francúzskeho práva. VIA MOBILIS môže tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť, pričom úpravy čo najskôr zverejní na každom webe.
Povinnosťou používateľa je preto pravidelne kontrolovať poslednú verziu Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neustále k dispozícii na každom webe. Pri každom novom prihlásení do služby sa predpokladá, že používateľ súhlasí s poslednou verziou. V prípade úpravy Všeobecných obchodných podmienok sa však za aktuálnu verziu považuje tá, ktorá sa uplatňuje na zmluvu uzatvorenú s používateľom a ktorá bola v platnosti v čase uzatvorenia zmluvy. Používateľ je teda povinný uschovať si verziu všeobecných podmienok, ktorá je k dispozícii v čase uzavretia zmluvy. V prípade, že používateľ nebude dodržiavať tieto Všeobecné podmienky, si VIA MOBILIS vyhradzuje právo odmietnuť mu prístup do služby. Všeobecné obchodné podmienky boli aktualizované 05. 06. 2018. Touto verziou sa rušia a nahrádzajú predchádzajúce verzie.
2. Opis služby
Služba používateľovi umožňuje umiestnenie platených inzerátov, ktoré budú zverejnené na weboch spravovaných spoločnosťou VIA MOBILIS.
3. Umiestnenie inzerátu a trvanie služby
3.1. Znenie inzerátov vypracujú používatelia služby. VIA MOBILIS používateľov vyzýva, aby svoj inzerát skontrolovali už pri jeho prvom zverejnení a vyhli sa tak neskorším sťažnostiam.
3.2. Používateľ môže inzerát umiestniť vyplnením a potvrdením formulára, ktorý je zverejnený na weboch. Po potvrdení bude inzerát bezodkladne posúdený.
3.3. Používateľov upozorňujeme, že po posúdení a potvrdení formulára už nemajú právo na odstúpenie od zmluvy.
3.4. Trvanie služby
Predplatné: Inzerát ostane na webe, pokiaľ ho používateľ počas trvania predplatného neodstráni. Používateľ môže svoj inzerát kedykoľvek odstrániť vo svojom používateľskom rozhraní. Jednotlivé inzeráty: Inzerát bude na webe na 30 dní. Používateľ môže svoj inzerát kedykoľvek odstrániť vo svojom používateľskom rozhraní. Suma je splatná za minimálne 30 dní zverejnenia inzerátu, a to aj v prípade odstránenia inzerátu počas tohto obdobia.
3.5. Úprava inzerátu
Počas zverejnenia inzerátu ho používateľ môže upraviť online.
4. Povinnosti používateľa
Používatelia sa zaväzujú, že vozidlo alebo stroj, ktoré chcú predať, opíšu čo najpresnejšie. V prípade predaja vozidla počas zverejnenia inzerátu, sa inzerenti zaväzujú k tomu, že inzerát ihneď odstránia. Používateľ sa zaväzuje najmä k tomu, že informácie, ktoré uvedie v inzeráte: nebudú nepravdivé ani zavádzajúce; nebudú podvodné, nebudú zahŕňať predaj falšovaných ani kradnutých predmetov; nebudú porušovať autorské právo, patentové právo, právo ochranných známok, výrobné tajomstvá, iné práva duševného vlastníctva, právo na sprístupnenie informácií ani súkromie tretích osôb; nebudú predstavovať porušenie žiadneho zákona ani predpisu (vrátane, nie však výhradne, tých, ktoré upravujú kontrolu vývozu, ochranu spotrebiteľov, nekalú súťaž, diskriminačné praktiky či klamlivú reklamu).
5. Zodpovednosť
Rozosielané inzeráty sú upravované a zverejňované na výhradnú zodpovednosť ich autorov. VIA MOBILIS odmieta akúkoľvek zodpovednosť za presnosť alebo relevantnosť týchto inzerátov.
Texty inzerátov sa zverejňujú na zodpovednosť používateľa.
Weby spoločnosti VIA MOBILIS poskytujú len podporu pre umiestnené inzeráty. Používateľ sa preto zaväzuje, že spoločnosť VIA MOBILIS odškodní za akékoľvek škody, ktoré jej v tomto smere môžu vzniknúť, a ochráni spoločnosť VIA MOBILIS pred akoukoľvek žalobou súvisiacou s umiestnením inzerátov.
Upozorňujeme, že spoločnosť VIA MOBILIS v žiadnom prípade nezasahuje do transakcií medzi kupujúcimi a predávajúcimi.
VIA MOBILIS nemá žiadnu kontrolu nad kvalitou, bezpečnosťou či zákonnosť ponúkaného tovaru, vierohodnosťou ani presnosťou zverejnených inzerátov, schopnosťou predajcov predať príslušné tovary alebo služby ani schopnosťou kupujúcich za tieto služby zaplatiť.
⏎Napriek tomu si spoločnosť VIA MOBILIS vyhradzuje právo bez udania dôvodu bezpodmienečne odmietnuť inzerát, ktorého povaha, znenie alebo prezentácia sú v zjavnom rozpore s jej morálnymi alebo obchodnými záujmami, pričom nie je povinná vrátiť prípadné uhradené sumy.
Používateľ sa zaväzuje zaručiť sa za, odškodniť a vykompenzovať akúkoľvek škodu, stratu, ušlý zisk, sťažnosť, zodpovednosť a poplatky, ktoré by mohli spoločnosti VIA MOBILIS vzniknúť, keby ju tretia strana považovala za zodpovednú, keby proti nej tretia strana podnikla právne kroky alebo sa na ňu podala žalobu po umiestnení inzerátu, ktorý by bol v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto všeobecných podmienkach.
6. Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť VIA MOBILIS vynaloží maximálne úsilie na to, aby udržala inzertnú službu v prevádzkovom stave. Na splnenie tohto záväzku sú však potrebné prostriedky a VIA MOBILIS negarantuje, že bude môcť zabezpečiť nepretržitosť a/alebo plynulosť služby. VIA MOBILIS preto nemožno brať na zodpovednosť za prípadné budúce nedostatky ani za škody (náklady, ušlý zisk, stratu údajov alebo priame či nepriame škody), ktoré môžu pri používaní služby vzniknúť, ani za nemožnosť prístupu do služby. VIA MOBILIS nemôže byť priamo ani nepriamo braná na zodpovednosť za transakcie, ktoré sú upravené vo všeobecných pravidlách Občianskeho zákonníka (článok 1641 a nasl.). Spoločnosť VIA MOBILIS nemožno brať na zodpovednosť ani za žiadne nepríjemnosti či škody spôsobené používaním internetovej siete, najmä za prerušenie poskytovania služby, externé narušenie či prítomnosť počítačových vírusov.
7. Poplatky a platba
Jednotková cena za umiestnenie inzerátu je stanovená na každom webe a v prípade potreby je k nej pripočítaná uplatniteľná sadzba DPH. Platba sa uhrádza v hotovosti. Pri hotovostnej platbe ani pri platbe, ktorá bude vykonaná skôr, než je to uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, VIA MOBILIS nebude súhlasiť so žiadnymi zľavami.
Cena predplatného sa fakturuje na základe cenovej ponuky vystavenej spoločnosťou VIA MOBILIS a podpísanej používateľom. VIA MOBILIS si vyhradzuje právo tieto sadzby kedykoľvek upraviť. V takom prípade používateľ dostane upozornenie e-mailom a bude mať lehotu jedného mesiaca od dátumu vystavenia faktúry s novými sadzbami, aby mohol zrušiť objednávku doporučeným listom s doručenkou. Po uplynutí jedného mesiaca sa na používateľa budú vzťahovať nové sadzby. Platnosť cenových ponúk je 15 dní od dátumu ich prijatia. Ak sa strany nedohodnú inak a neuvedú to v cenovej ponuke podpísanej používateľom, splatnosť faktúry sa počíta od jej prijatia.
V prípade zamietnutia platby používateľ uhradí poplatky za spracovanie platby spoločnosti VIA MOBILIS. V prípade oneskorenia platby bude v súlade s článkom L 441-6 Obchodného zákonníka požadované odškodnenie vypočítané z trojnásobku platnej zákonnej úrokovej sadzby , ako aj paušálna suma 40 € ako náhrada nákladov na vymáhanie.
Akceptované spôsoby platby:
platba platobnou kartou: platba za inzerát sa vykonáva na webe našich poskytovateľov zabezpečených platobných služieb: le Crédit Mutuel a Payment Services Ingenico;
platba šekom: v prípade platby šekom VIA MOBILIS inzerát schváli po doručení platby na nasledujúcu adresu: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt;
platba cez Paypal: faktúra sa vyhotoví a vystaví po poskytnutí služby;
platba bankovým prevodom;
platba inkasom.
Vyplnenie čísla platobnej karty online a konečné potvrdenie objednávky svedčia o úplnosti príslušnej objednávky v súlade s ustanoveniami zákona z 13. marca 2000, ako aj o vymáhateľnosti súm, ktoré vyplývajú z objednávky.
Na potvrdenie je potrebné výslovné podpísanie a schválenie všetkých úkonov uskutočnených na webe. V prípade podvodného použitia platobnej karty zákazníka vyzývame, aby ihneď po zistení tohto použitia kontaktoval zákaznícku službu VIA MOBILIS na telefónnom čísle: +33 03 29 29 29 30.
Dôkazom o komunikácii, objednávkach a platbách medzi príslušnými stranami sú elektronické registre, ktoré sa za primeraných bezpečnostných podmienok uchovávajú v informačných systémoch spoločnosti VIA MOBILIS. Je výslovne dohodnuté, že ak nedôjde k zjavnej chybe na strane VIA MOBILIS, údaje uložené v informačnom systéme VIA MOBILIS majú dôkaznú hodnotu o vykonaní objednávky zo strany používateľa. Údaje v informačných alebo elektronických zariadeniach sú platnými dôkazmi a ako také sú prijateľné za rovnakých podmienok a majú rovnakú dôkaznú hodnotu ako dokument, ktorý by bol vypracovaný, doručený alebo uschovaný v písomnej podobe.
Archivácia objednávok a faktúr prebieha na dôveryhodnom a udržateľnom podpornom zariadení tak, aby boli presnými a trvalými kópiami v súlade s článkom 1348 Občianskeho zákonníka.
8. Kredity
Používateľ má možnosť zakúpiť si kredity, aby mohol využiť možnosti viditeľnosti alebo umiestniť inzeráty. Každý kredit je platný počs 12 mesiacov. Pri každom zakúpení balíka kreditov sa toto trvanie platnosti automaticky obnoví na 12 mesiacov. Používateľ nemôže v žiadnom prípade požiadať o preplatenie zakúpených ani ponúkaných kreditov.
9. Predplatné
Služba VIA MOBILIS sa predpláca mesačne. Predplatné sa obnovuje tichou dohodou. Používateľ môže predplatné kedykoľvek zrušiť písomnou žiadosťou, ktorú doporučene odošle na adresu: VIA MOBILIS Le moulin Collot 88500 Ambacourt France.⏎ Výpovedná lehota na ukončenie predplatného je 60 dní od doručenia žiadosti o zrušenie spoločnosti VIA MOBILIS, pričom rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.
10. Bannerové reklamy
Používateľ si môže prenajať reklamné umiestnenia na weboch VIA MOBILIS na neurčitý čas stanovený v cenovej ponuke reklamnej kampane. Bannerová reklama sa zverejní po zaplatení vystavenej faktúry. Pokiaľ sa v zmluve neuvádza opak, bannerové reklamy, ktoré pre inzerujúceho zákazníka vytvorila spoločnosť VIA MOBILIS, ostávajú jej vlastníctvom, pričom ich nebude možné použiť na iné účely, ako sú tie, ktoré sú stanovené v reklamnej kampani.
11. Osobné údaje
Osobné údaje, ktorú sú požadované na webe, spoločnosť VIA MOBILIS nepoužije na komerčné účely. VIA MOBILIS sa zaväzuje, že ich neposkytne tretej strane. Používateľ je informovaný o tom, že toto automatické spracovanie informácií bolo 26. 10. 2006 nahlásené úradu CNIL pod číslom 1200686. V súlade so zákonom zo 6. januára 1978 v znení neskorších predpisov, má používateľ právo na prístup k informáciám, na vyjadrenie námietky a na opravu, či už priamo na internete alebo poštou písomne na adrese spoločnosti VIA MOBILIS: Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURT, alebo e-mailovou správou na nasledujúcej e-mailovej adrese: info@via-mobilis.com
Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o spôsobe, akým VIA MOBILIS zhromažďuje a používa vaše osobné údaje, prejdite na stránku Ochrana osobných údajov.
12. Vyššia moc
Žiadna zo strán nemôže byť braná na zodpovednosť, ak zdržanie alebo znemožnenie plnenia zmluvy spôsobí vyššia moc alebo náhodná udalosť, druhá strana alebo tretia strana alebo vonkajšie príčiny, napríklad spoločenské konflikty, zásah civilných alebo vojenských úradov, prírodné katastrofy, požiare, škody spôsobené vodou alebo výpadok telekomunikačnej či elektrickej siete.
13. Právo na obrázky
Ak v pošte s doručenkou alebo v ustanovení o dôvernosti priloženom k zmluve nie je písomne uvedený opak a v súlade s ustanoveniami súvisiacimi s právom na obrázky a s právom na použitie mena, zákazník povoľuje VIA MOBILIS v rámci svojej komunikácie a reklamy používať a reprodukovať jeho obrázky (logo, mapu, fotografie z inzerátov).
14. Duševné vlastníctvo
Všetky vizuálne aj zvukové prvky webu VIA MOBILIS vrátane základnej technológie sú chránené autorským právom, obchodnými značkami a patentmi.
Sú výlučným vlastníctvom spoločnosti VIA MOBILIS. Používateľ, ktorý má v osobnom vlastníctve web, a želá si na svojom webe na osobné účely umiestniť odkaz, ktorý bude smerovať priamo na weby VIA MOBILIS, je povinný vopred požiadať o písomné povolenie. Nepovolené odkazy musia byť na žiadosť spoločnosti VIA MOBILIS v každom prípade odstránené.
15. Trvanie
Tieto podmienky sa vzťahujú na celé obdobie sprístupnenia služieb poskytovaných spoločnosťou VIA MOBILIS.
16. Dôvernosť informácií
VIA MOBILIS použije všetky prostriedky na to, aby zabezpečila dôvernosť a bezpečnosť údajov, ktoré sú prenášané na webe. Preto sa na platby na weboch používa zabezpečený protokol typu SSL (Secure Socket Layer).
17. Rôzne ustanovenia
Všetky reklamácie a sťažnosti je potrebné odoslať v písomnej podobe na adresu: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt. Táto zmluva sa riadi francúzskym právom.
V prípade rozdielneho výkladu alebo plnenia dohôd sa strany pred podaním žaloby pokúsia o zmier a na tento účel si poskytnú všetky potrebné informácie. Ak sa spor neurovná zmierom počas maximálneho obdobia jedného mesiaca, jediným príslušným súdom v rámci akéhokoľvek sporu alebo konania súvisiaceho s vytvorením alebo vykonaním objednávky, bude obchodný súd v Epinal.
Ak je zákazníkom fyzická osoba, príslušným súdom bude súd v mieste bydliska odporcu.
Adresy príslušných strán sú uvedené na objednávke používateľa a na webe predajcu. Žiaden neskorší dokument ani žiadna úprava zmluvy medzi stranami v akejkoľvek podobe nenadobudnú platnosť, pokiaľ na nich nebude riadne uvedený dátum a podpis každej strany.
V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy ukáže ako neplatné vzhľadom na platné právne predpisy alebo právoplatné súdne rozhodnutie, bude sa považovať za neplatné, čo však nespôsobí neplatnosť tejto zmluvy ani nezmení platnosť ostatných jej ustanovení.
Ak jedna alebo druhá strana nebude trvať na uplatnení niektorého ustanovenia zmluvy alebo bude súhlasiť s jeho nesplnením, či už trvalo alebo dočasne, nebude to možné vykladať ako zrieknutie sa práv vyplývajúcich z príslušného ustanovenia.
18. Informácie o spoločnosti
VIA MOBILIS E-mail: info@via-mobilis.com Tel.: +33 3 29 29 29 30 Fax: +33 3 29 37 09 09 Sídlo VIA MOBILIS Le moulin Collot 88500 Ambacourt FRANCE R.C. Mirecourt B 408 901 916 Kód APE 6312Z – spoločnosť s ručením obmedzeným s kapitálom 55 000 € Európske IČ DPH: FR13408901916